Jest to bardzo praktyczne zestawienie studiów przypadków, metod wyceny przedsiębiorstwa, jego kapitałów własnych oraz zorganizowanej części. Autorzy prezentują metody wyceny w przedsiębiorstwach z różnych sektorów, w tym handlu detalicznego, mody, żywności, telekomunikacji, górnictwa i innych.

Metody: zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównawcze, skorygowanych aktywów netto i opcji realnych zostały zaprezentowane w publikacji w sposób praktyczny. Ponadto, metody: wielookresowej nadwyżek pieniężnych (MEEM), zdyskontowanych przepływów pieniężnych i kosztów odtworzeniowych są stosowane do wyceny znaków towarowych, umów o zakazie konkurencji i wykwalifikowanej siły roboczej.

Spis treści

Wprowadzenie

Wyceny przedsiębiorstw w polskich realiach – Marek Panfil

1. Przyczyny wycen przedsiębiorstw w polskich warunkach
2. Ustawodawstwo dotyczące wyceny przedsiębiorstw/standardy wartości
3. Metodologia wyceny przedsiębiorstw
3.1. Metody majątkowe
3.1.1. Metoda księgowa
3.1.2. Metoda skorygowanych aktywów netto
3.1.3. Metoda odtworzeniowa
3.1.4. Metoda likwidacyjna
3.2. Metody dochodowe
3.2.1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
3.2.2. Metoda zdyskontowanych zysków
3.2.3. Metoda zdyskontowanych dywidend
3.2.4. Metoda zdyskontowanych EVA {Economic Value Added)
3.2.5. Metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV)
3.3. Metody rynkowe(porównawcze, mnożnikowe)
3.4. Pozostałe metody
3.4.1. Metody mieszane
3.4.2. Metoda opcji realnych
4. Ograniczenia związane z wycenami przedsiębiorstw

Rozdział 1
Wycena metodą skorygowanych aktywów netto – Marcin Pęksyk

1.1. Wprowadzenie
1.2. Dyskusje nad wyborem metody wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1.2.1. Aspekty ekonomiczne
1.2.2. Wymogi prawne
1.2.3. Skutki podatkowe
1.3. Proces wyceny ZCP BKK metodą skorygowanych aktywów netto
1.3.1. Przegląd raportu z wyceny
1.3.2. Problemy ujęcia rezerw
1.4. Omówienie skutków przyjęcia aportu w postaci ZCP
1.4.1. Ujęcie aportu w postaci ZCP w sprawozdaniach finansowych spółki przyjmującej aport
1.4.2. Omówienie skutków ekonomicznych zastosowanej metody
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2
Wycena aktywów niematerialnych producenta napojów energetycznych – Janusz Borkowski

2.1. Wstęp
2.2. Cel i przedmiot wyceny
2.3. Identyfikacja aktywów niematerialnych
2.3.1. Definicja aktywów niematerialnych
2.3.2. Metody wyceny aktywów niematerialnych
2.3.3. Charakterystyka zidentyfikowanych aktywów niematerialnych
2.3.3.1. Marka
2.3.3.2. Umowa o niekonkurowaniu
2.3.3.3. Siła robocza
2.4. Proces wyceny wybranych aktywów niematerialnych
2.4.1. Wycena marki
2.4.2. Wycena umowy o niekonkurowaniu
2.4.3. Wycena siły roboczej
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Wycena spółki metodą rynkową na przykładzie Stokk SA – Przemysław Rączka

3.1. Wstęp. Metody rynkowe – aspekty teoretyczne
3.2. Opis mnożników
3.3. Dobór mnożników
3.4. Dobór spółek porównywalnych
3.5. Korekty
3.6. Premie i dyskonta
3.7. Analiza przypadku – wycena Stokk SA za pomocą metody porównywalnych spółek publicznych
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4
Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji w procesie MBO/LBO – Magdalena Polańska

4.1. Wstęp
4.2. Specyfika transakcji LBO/MBO
4.3. Analiza spółki w kontekście wykupu
4.4. Prognoza przepływów pieniężnych
4.5. Dług transakcyjny
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5
Wycena spółki odzieżowej metodą DCF i z wykorzystaniem opcji realnych – Magdalena Jagodzińska

5.1. Wstęp
5.2. Wycena spółki odzieżowej metodą DCF
5.2.1. Analiza strategiczna i finansowa
5.2.2. Prognoza wolnych przepływów pieniężnych
5.2.3. Szacowanie kosztu kapitału
5.2.4. Szacowanie wartości rezydualnej
5.2.5. Obliczenie i interpretacja wyników wyceny metodą DCF
5.3. Wykorzystanie teorii opcji realnych w wycenie spółki
5.3.1. Analiza jakościowa projektu drugiej marki
5.3.1.1. Opis projektu inwestycyjnego
5.3.1.2. Analiza ryzyka
5.3.1.3. Identyfikacja części opcjonalnych ,
5.3.2. Analiza ilościowa projektu drugiej marki
5.3.2.1. Wycena projektu drugiej marki metodą NPV
5.3.2.2. Przegrupowanie danych
5.3.2.3. Wycena niepewności
5.3.2.4. Wyodrębnienie opcji
5.3.2.5. Wycena opcji i analiza wyników
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6
Wycena inwestycji z wykorzystaniem opcji realnych na przykładzie spółki wydobywczej – Michał Wrzesiński, Artur Zaniewski

6.1. Wstęp
6.2. Metoda opcji realnych
6.3. Źródła danych do analizy przypadku
6.4. Branża wydobywcza ropy naftowej i gazu
6.5. Analiza przypadku
6.5.1. Kluczowe założenia projektu
6.5.2. Rodzaje ryzyka projektu
6.5.3. Wycena projektu metodą MAD
6.5.3.1. Identyfikacja opcji realnych
6.5.3.2. Wycena inwestycji metodą DCF
6.5.3.3. Symulacja Monte Carlo
6.5.4.1. Modelowanie drzewa dwumianowego inwestycji
6.5.3.1. Wycena opcji realnych oraz całej inwestycji
6.5.3.2. Wycena całkowita inwestycji z uwzględnieniem opcji realnych
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7
Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami – Marek Panfil

7.1. Wstęp
7.2. Wycena kapitałów własnych Service SA metodą skorygowanych aktywów netto
7.3. Wycena kapitałów własnych Service SA metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
7.4. Wycena wartości kapitałów własnych Service SA metodą rynkową
7.4. Podsumowanie wyceny
Bibliografia
Sylwetki autorów

Wycena biznesu w praktyce. Metody i przykłady wycen przedsiębiorstw

Szczegóły publikacji

Wycena biznesu w praktyce. Metody i przykłady.

  • Redaktor: M.Panfil
  • Wydawca: Poltext, Warszawa
  • Rok: 2009
  • Strony:  1-208
  • Strona www:

Marek napisał

  • Wycena przedsiębiorstwa w polskich warunkach
  • Rozdział 7: Wycena akcji w Service SA trzema metodami

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Targów Wydawców Ekonomicznych w kategorii Teoria i praktyka biznesu (2007)
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.