Wycena przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części (ZCP), udziałów / akcji

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstwa dostarcza jego udziałowcom / akcjonariuszom i innym interesariuszom obiektywne oszacowanie wartości udziałów / akcji, ZCP, aktywów niematerialnych. Uzyskanie niezależnej, profesjonalnej wyceny jest ważnym elementem zarządzania majątkiem i planowania sukcesji. Poniżej zaprezentowano najczęstsze sytuacje, w których może być potrzebna wycena przedsiębiorstwa:

  • Planowanie sukcesji,
  • Planowanie podatkowe,
  • Sprzedaż udziałów / akcji, wykupy i spory między udziałowcami,
  • Fuzje, przejęcia i dezinwestycje,
  • Pierwsza oferta publiczna / Wycofanie spółki z giełdy,
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw,
  • Ceny transferowe,
  • Niezależne opinie nt. wyceny dla zarządu, rady nadzorczej, akcjonariusza.

Planowanie sukcesji

Zrozumienie wartości Twojego biznesu może być istotne w sytuacji planowania przejścia na emeryturę, w sytuacji nieprzewidywalnych sytuacji takich jak niepełnosprawność właściciela lub nawet jego nieoczekiwana śmierć.
W zależności od wartości Twojego biznesu mogą wystąpić skutki podatkowe w sprzedaży, przenoszeniu własności, udzielaniu darowizny.

Planowanie podatkowe

Do ustalenia wartości godziwej w celu planowania podatkowego wymagane są wyceny np. podczas reorganizacji lub połączenia spółek.

Sprzedaż udziałów / akcji, wykupy i spory między udziałowcami

Biegli w zakresie wyceny przedsiębiorstwa dostarczają udziałowcom/akcjonariuszom informacji związanych z wartością ich udziałów/akcji, aby pomóc w doprecyzowaniu umów, a także w rozwiązywaniu sporów.
Na przykład, biegły może pomóc w uporządkowaniu postanowień kupna-sprzedaży umowy udziałowców, gdyby jeden z nich chciał wyjść ze spółki.

Fuzje, przejęcia i dezinwestycje

Biegli pomagają również w ustalaniu wartości transakcyjnej, przygotowując oszacowanie wartości referencyjnej przedsiębiorstwa, która może służyć za punkt wyjścia do negocjacji cenowych.
Biegli pomagają również właścicielom, którzy chcą sprzedać swoją spółkę w okresie najbliższych kilku lat, zapewniając im bieżącą wycenę i wgląd w proces wyceny. Może im w ten sposób pomóc w zwiększeniu wartości spółki przed jej sprzedażą.

Pierwsza oferta publiczna / Wycofanie spółki z giełdy

Akcjonariusze spółki niegiełdowej mogą zadecydować o pierwszej ofercie publicznej (dopuszczeniu do obrotu dotychczasowych bądź nowych akcji).

W odwrotnej sytuacji walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki giełdowej może zadecydować o zaoferowaniu nabycia akcji mniejszościowych akcjonariuszy, co może doprowadzić do wycofania akcji spółki z publicznego obrotu. Nadmierne koszty i wymogi sprawozdawcze, związane ze spółką giełdową, mogą przewyższać korzyści.

Biegli w zakresie wyceny pomagają w ustalaniu wartości przedsiębiorstw w obu przypadkach.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa muszą reagować na koniunkturę czy dekoniunkturę gospodarczą na świecie i/lub w kraju. Może to powodować nowe miejsca pracy bądź zwolnienia i sprzedaż nisko rentownych segmentów przedsiębiorstwa. Biegły w zakresie wyceny może pomóc w oszacowaniu wartości segmentów biznesowych na wypadek restrukturyzacji i/lub reorganizacji działalności.

Ceny transferowe

Wiele organów podatkowych wymaga, aby podatnicy udokumentowali, że ich ceny transferowe z podmiotami powiązanymi w innych jurysdykcjach są przeprowadzane na warunkach rynkowych.
Biegły może pomóc w kalkulacji lub w przygotowaniu odpowiedniego uzasadnienia

Niezależne opinie nt. wyceny dla zarządu, rady nadzorczej, akcjonariusza

Fairness opinion to niezależna opinia dla zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy odnośnie finansowych warunków transakcji, racjonalności założeń przyjętych do wyceny.
W Polsce Fairness Opinions są rekomendowane w przypadku publicznego wezwania do sprzedaży akcji oraz w innych sytuacjach, gdzie kluczowe jest zachowanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego.
Fairness Opinion stają się normą w Polsce, w szczególności w dużych transakcjach kupna / sprzedaży lub tych, które mają wpływ na akcjonariuszy mniejszościowych (szczególnie przy transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz w największych fuzjach i przejęciach).

Zapraszam do współpracy