Najczęściej zadawane pytania

 • Kupno lub sprzedaż,
 • Pierwsza oferta publiczna / wycofanie akcji spółki z obrotu publicznego,
 • Postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • Łączenie lub podział przedsiębiorstw,
 • Podwyższanie kapitału lub umarzanie akcji i udziałów,
 • Określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne,
 • Postępowanie cywilnoprawne,
 • Podatkowe,
 • Sprawozdawczość finansowa (np. alokacja ceny nabycia, test na utratę wartości),
 • Weryfikacja zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
 • Ubezpieczenie,
 • Kalkulacja wysokości odszkodowania,
 • Kontrola wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo,
 • Ceny transferowe,
 • Niezależna opinia nt. wyceny dla zarządu, rady nadzorczej, akcjonariusza (ang. Fairness Opinion).

Godziwa wartość rynkowa to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział typowy hipotetyczny kupujący i typowy hipotetyczny sprzedający, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji i niedziałający pod przymusem (nakazem). Przyjmuje się, że wyceniający ma odpowiedni zasób informacji nt. stron transakcji oraz kupujący i sprzedający posiadają odpowiedni zasób wiedzy nt. przedmiotu wyceny. Wartość wyznaczona w oparciu o kategorię godziwej wartości rynkowej jest akceptowana przez kupującego i sprzedającego. Opisane warunki transakcji są bardzo zbliżone do wymogów definicyjnych wartości rynkowej stosowanej w Międzynarodowych Standardach Wyceny.

Wyróżnia się trzy rodzaje raportów z wyceny (pełny, uproszczony, kalkulacja), które różnią się zakresem wyceny, ilością ujawnianych informacji, a także poziomem pewności konkluzji odnośnie wyniku wyceny.

Pełny raport wyceny

 • Jego wynik może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
 • Uwzględnia wszystkie istotne informacje, jakie były dostępne w procesie jej przygotowania.
 • Biegły stosuje właściwe procedury w celu zebrania i analizy informacji, które mogą być istotne w wycenie.
 • W wycenie brane są pod uwagę wszystkie podejścia uznane przez wyceniającego za właściwe.

Uproszczony raport wyceny

 • Jego wynik może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
 • Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
 • Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.
 • Wycena oparta jest na podejściach uznanych przez wyceniającego za najbardziej właściwe.

Kalkulacja wartości

 • Wynik kalkulacji może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
  Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
 • Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury i przeprowadza ograniczone analizy.
 • Kalkulacja wartości może opierać się na podejściach uzgodnionych z zamawiającym.

Wyróżnia się trzy podstawowe podejścia do wyceny przedsiębiorstwa: dochodowe, majątkowe, rynkowe. Wartość przedsiębiorstwa będzie się różnić w zależności od rodzaju biznesu, przyjętego podejścia, terminu realizacji, ryzyka związanego z biznesem, branżą. Wycena wymaga obiektywności i niezależności.

Podejście dochodowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Biegli zazwyczaj używają następujących metod dochodowych:

 • Zdyskontowane przepływy pieniężne,
 • Zdyskontowane zyski,
 • Zdyskontowane dywidendy, a także
 • Kapitalizacja zysków,
 • Kapitalizacja przepływów pieniężnych.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest kalkulacją wartości bieżącej przyszłych przepływów gotówkowych (FCFF lub FCFE), które będą generowane w okresie prognozy.

Metoda zdyskontowanych zysków / dywidend jest kalkulacją wartości bieżącej przyszłych zysków / dywidend, które będą generowane w okresie prognozy.

Kapitalizacja zysków to iloczyn znormalizowanych zysków z działalności operacyjnej po opodatkowaniu oraz stopy kapitalizacji. Ta metoda może być odpowiednia dla:

 • Przedsiębiorstw z mało wiarygodnymi lub niedostępnymi prognozami,
 • Dojrzałych przedsiębiorstw o powtarzalnych zyskach,
 • Przedsiębiorstw, które nie wymagają znacznych inwestycji w środki trwałe każdego roku lub gdy amortyzacja (dla celów księgowych) i wydatki kapitałowe są w przybliżeniu równe,
 • Przedsiębiorstw, których działalność prawdopodobnie będzie kontynuowana w przewidywalnej przyszłości i dla można oszacować średnie zyski.

Kapitalizacja przepływów pieniężnych ma wiele podobnych założeń jak metoda kapitalizacji zysków.
W przypadku kapitalizacji przepływów pieniężnych biegły koncentruje się bardziej na wpływach pieniężnych i nakładach inwestycyjnych, a nie na wynikach księgowych. Korzystanie z tej metody jest uzasadnione, gdy spełniony jest dowolny z następujących warunków:

 • Przedsiębiorstwo jest kapitałochłonne, przynajmniej w stopniu umiarkowanym,
 • Amortyzacja księgowa różni się od rocznego zapotrzebowania odtworzeniowych nakładów inwestycyjnych.

Podejście majątkowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych. Nie uwzględniają synergii pomiędzy
składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem. W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe.

Do majątkowych metod wyceny zalicza się w szczególności:

 • Metodę wartości skorygowanych aktywów netto,
 • Metodę wartości likwidacyjnej,
 • Metodę wartości odtworzeniowej.

W przypadku przyjęcia założenia likwidacji działalności stosowana jest metoda wartości likwidacyjnej.

Podejście porównawcze obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych).

 • Dobór przedsiębiorstw porównywalnych powinien zostać uzasadniony. Przedsiębiorstwa porównywalne powinny należeć do tego samego sektora lub jego części. W szczególnych przypadkach można odnieść się do przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych, uzasadniając wybór.
 • Mnożniki porównawcze wykorzystywane w wycenie opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa.

Wyróżnić można trzy rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu:

 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych; np. P/E, P/BV,
 • Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu; np. EV/EBIT, EV/EBITDA,
 • Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach; np. EV/liczby hektolitrów piwa, EV/liczby subskrybentów, EV/liczby aktywnych codziennie użytkowników portalu (ang. unique users).

Koszt raportu z wyceny przedsiębiorstwa zależy głównie od:

 • Celu wyceny i jej potencjalnych odbiorców,
 • Zakresu wykonanej analizy,
 • Rodzaju raportu (pełnego, uproszczonego lub kalkulacji),
 • Charakteru i złożoności przedsiębiorstwa oraz składu jego aktywów,
 • Dostępu do informacji i jakość materiałów źródłowych.

Wiele godzin zajmuje:

 • Przygotowanie kompilacji zebranych informacji,
 • Pełna analiza przedsiębiorstwa,
 • Opracowanie prognozy finansowej,
 • Zastosowanie metod wyceny w ramach każdego wymaganego podejścia,
 • Ostateczne ustalenie wartości i
 • Przygotowanie raportu z wyceny.

Szacowanie wartości, na której warto polegać, wymaga dokładnej i wnikliwej analizy. Wiarygodna wycena zajmuje trochę czasu, który będzie zależeć od celu wyceny, a także od dostępności informacji. Pełna wycena przedsiębiorstwa przygotowana przez kompetentnego biegłego będzie zazwyczaj wymagać od 20 do 40 godzin czasu (a czasem więcej), ale wersja uproszczona bądź kalkulacja może wymagać znacznie mniej.

Zasadniczo, gdy biegły otrzyma wszystkie wymagane informacje, raport z wyceny powinien zostać przygotowany w okresie od 30 do 45 dni. Jednakże każde zlecenie jest traktowane indywidualnie.

 • Czy prognozy zysków i przepływów pieniężnych są realistyczne?
 • Określenie i obliczenie właściwej stopy dyskontowej / kosztu kapitału (lub wewnętrznej stopy zwrotu),
 • Pozyskiwanie i uzyskiwanie dokładnych informacji historycznych,
 • Pozyskanie informacji i wykonanie niezbędnego badania dotyczące modelu biznesowego i branży / sektora,
 • Zdobycie dowodów na poparcie prognoz,
 • Wybór właściwej metody wyceny.

Kontakt do Marka

Wyślij e-mail z pytaniem dotyczącym wycen biznesowych lub strategicznego doradztwa i uzyskaj odpowiedź bezpośrednio.

Zapytaj Marka w komentarzu

Napisz swoje pytania dotyczące wycen biznesowych i strategicznego doradztwa. Odpowiem poniżej w sekcji komentarzy.