Wsparcie w sprawach sądowych i kalkulacja strat finansowych

Biegli w zakresie wyceny biorą udział w szacowaniu strat finansowych w postępowaniach sądowych tj. utrata korzyści wynikających z naruszeń patentu, naruszeń kontraktów lub nieprawdziwych oświadczeń, wymuszona przerwa w działalności gospodarczej (ubezpieczenie, odszkodowanie), w przypadku których potencjał do generowania dochodu osoby jest znacznie ograniczony tymczasowo lub stale.

Biegły często współpracuje z radcami prawnymi w trakcie całego postępowania sądowego, pomagając w przygotowaniu specjalistycznych pytań, zeznając w sądzie jako ekspert, a także odpowiadając na zarzuty strony przeciwnej. Kalkulacja strat finansowych jest często potrzebna w następujących okolicznościach:

 • Osobiste obrażenia, szkoda osobowa (np. odszkodowania powypadkowe),
 • Prawo rodzinne,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej,
 • Sprawy gospodarcze, w tym przerwa w działalności gospodarczej,
 • Spory budowlane.

Obrażenie ciała, szkoda osobowa

W postępowaniu cywilnoprawnym w sprawie odszkodowania dla osoby fizycznej biegły w zakresie wyceny może zostać zatrudniony przez radcę prawnego reprezentującego powoda lub pozwanego w celu obliczenia strat finansowych i pomocy w ustaleniu wartości bieżącej strat niefinansowych.

Straty finansowe obejmują:

 • Straty dochodów, w tym wynagrodzenia, emerytury, świadczeń osiąganych w wyniku zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej,
 • Przyszłe koszty opieki (np. usługi medyczne, pomoc opiekuna, sprzęt do rehabilitacji),
 • Dodatkowe koszty (np. opiekun/opiekunka, specjalistyczna opieka medyczna lub sprzęt rehabilitacyjny, sprzątanie lub utrzymanie domu, remonty domu, fizjoterapia, koszty przekwalifikowania, jeśli konieczna jest zmiana kariery).

Przypadki obrażeń mogą wynikać z wypadków samochodowych, błędów medycznych, incydentów poślizgnięcia i upadku, napadów fizycznych, itp.

Główną rolą biegłego w zakresie wyceny w tych okolicznościach jest oszacowanie straty finansowej poniesionej przez jednostkę w wyniku odniesionych obrażeń.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne rozwinęło się w uznaniu faktu, że rozpad małżeński jest dość powszechny w społeczeństwie kanadyjskim (coraz częściej w polskim) i konsekwencje finansowe wynikające z rozwodu mają poważny wpływ na członków rodziny. Prawo rodzinne zajmuje się kwestiami tj.:

 • Opieka nad dziećmi,
 • Podział majątku,
 • Prawa małżonków,
 • Prawa własności po śmierci współmałżonka,
 • Wsparcie dla dzieci i współmałżonka.

W szczególności, biegły w zakresie wyceny może:

 • Sporządzić wycenę przedsiębiorstwa, wycenę działalności gospodarczej
 • Doradzić w sprawie przesłuchania strony lub innego eksperta,
 • Działa jako mediator,
 • Udzielić pomocy w negocjacjach.

Własność intelektualna

Ocena szkód w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej jest dziedziną, w której biegły w zakresie wyceny często zapewnia pomoc radcom prawnym.

Prawa własności nieruchomości można porównać z prawami własności intelektualnych. Jeśli chodzi o własność intelektualną, istnieje kilka odrębnych praw, które mogą być przenoszone w drodze licencji lub sprzedaży, w tym prawo do produkcji, prawo do użytkowania, prawo do ujawniania, prawo do najmu, prawo do sprzedaży itp. Prawo może być rozpatrywane osobno w transakcji dotyczącej własności intelektualnej. Niezbędne dla analizy własności intelektualnej posiadanej przez firmę jest zrozumienie każdego z tych praw.

Własność intelektualna może odnosić się do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sprawy gospodarcze, w tym roszczenia dotyczące przerw w działalności gospodarczej (ang. business interruption)

Cel ubezpieczenia w przypadku przerwy w działalności jest dość prosty: w przypadku złożenia zasadnego roszczenia firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić utracone zyski ubezpieczającego i stałe wydatki, tak aby ubezpieczony otrzymał rekompensatę za poniesioną szkodę (tj. biznes będzie wynagradzany aż do granic polisy ubezpieczeniowej, za konsekwencje gospodarcze wynikające z przerwania normalnej działalności).

Spory budowlane

W postępowaniach sądowych w budownictwie biegły zazwyczaj zatrudniany jest w celu oszacowania strat poniesionych w wyniku naruszenia warunków umowy budowlanej i uzyskania dokumentów wymaganych do zaspokojenia roszczenia o odszkodowanie.
Ponadto biegły może zostać poproszony o wykonanie jednego lub więcej z następujących zadań:

 • Sprawdzenie kalkulacji,
 • Obliczenie poniesionych dodatkowych kosztów,
 • Weryfikacja wydatków,
 • Prezentacja / zeznanie dotyczące zgłoszenia szkody dla arbitrażu, mediacji lub procesu.

Kalkulacja strat rozpoczyna się od zrozumienia systemu kalkulacji kosztów i dokumentów księgowych firmy zlecającej lub właściciela gruntu / dewelopera.

Zapraszam do współpracy