Założenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny to niezależne, obiektywne działanie, oferujące pewność i doradztwo, mające na celu podniesienie wartości i usprawnienie działalności organizacji. Pomaga organizacji osiągnąć swoje cele poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i poprawy efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania (Instytut Audytu Wewnętrznego).

Działanie audytu wewnętrznego przedsiębiorstwa dodaje pewności zarządowi i komitetowi audytu, że wszystkie rodzaje ryzyka są odpowiednio rozumiane i zarządzane. Dodatkowo służy jako wewnętrzny konsulting.

Audyt wewnętrzny służy jako trzecia linia obrony w ramach wewnętrznej kontroli organizacji. Zapewnia niezależną, obiektywną pewność i doradztwo w zakresie działań, które poprawiają działalność organizacji. Działania w ramach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw dodają wartość zarządowi i kierownictwu wyższego szczebla, którzy są pozycjonowani jako pierwsza linia obrony.

Dr Marek Panfil potrafi założyć i rozwinąć funkcję audytu wewnętrznego w spółkach giełdowych i niegiełdowych, zgodnie z najlepszymi praktykami ustanowionymi przez Instytut Audytu Wewnętrznego.

Kierownik audytu wewnętrznego zakres obowiązków

Zapewnia bezpośrednią, otwartą, uczciwą, dokładną i terminową komunikację między komórką audytu wewnętrznego a komitetem audytu.

Na bieżąco informuje członków komitetu audytu o nowych przepisach, tendencjach i innych ważnych informacjach, aby mogli skutecznie wypełniać swoje statutowe obowiązki.

Przeprowadza okresowe spotkania z przewodniczącym komitetu audytu i z całym komitetem audytu przedsiębiorstwa, aby dyskutować ewentualne wyzwania stojące przed organizacją.

Dostarcza komitetowi audytu plan dotyczącego kluczowych zadań audytowych i kontrolnych.

Koncentruje się na dostarczaniu wyników i wdrażaniu działań zapobiegawczych.

Przeprowadza okresowe ankiety, aby określić konkretne potrzeby komitetu audytu.

Audyt wewnętrzny jest podstawowym narzędziem komitetu audytu w wypełnianiu jego obowiązków. Wraz z rosnącą odpowiedzialnością i ciągłymi naciskami organów nadzorujących rynek kapitałowy na rzetelność sprawozdawczości finansowej, kluczowe znaczenie ma współpraca komitetu audytu i komórki ds. audytu wewnętrznego.
BellSouth Corporation (dla IIA)

Aktywny i świadomy komitet audytu zapewnia ostateczny niezależny i obiektywny nadzór nad środowiskiem kontroli wewnętrznej, w tym koncentrację na pojawiających się tendencjach i różnych rodzajach ryzyka. Komórka ds. audytu wewnętrznego jest głównym przedstawicielem komitetu audytu wewnątrz organizacji.
Ford Motor Company (dla IIA)

Relacja komórki ds. audytu wewnętrznego z komitetem audytu jest ważna, aby upewnić się, że poniżej Zarządu (w strukturze organizacyjnej) nie ma żadnych barier, które mogłyby uniemożliwić podjęcie niezbędnych działań lub odpowiednich decyzji w celu zwiększenia możliwości biznesowych i ograniczenia ryzyka.
Asea Brown Boveri (dla IIA)

Zapraszam do współpracy