Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, począwszy od inwestycji kapitałowych funduszy venture capital, przez pożyczkę, do emisji akcji w drodze pierwszej oferty publicznej oraz emisji obligacji korporacyjnych.

Zrozumienie prezentowanych zagadnień ułatwiają przykłady dotyczące istniejących polskich przedsiębiorstw. Czytelnik może potraktować ją jako opracowanie całościowe, ale uzasadniona jest także lektura ograniczona do konkretnych rozdziałów dotyczących poszczególnych tematów.

Z punktu widzenia transakcji kapitałowych pozwala na zrozumienie źródeł finansowych i konstrukcji transakcji wykupów, na przykładzie tak znanych firm, jak Solaris Bus & Coach SA czy też DGS SA. Inspirujące jest również pokazanie finansowych źródeł sukcesu HTL – Strefa, firmy zbudowanej od zera przez menedżerów.

Spis treści

Przedmowa do wydania 1
Przedmowa do wydania 2

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Rozdział 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA – Marek Panfil

1.1. Międzynarodowe standardy rachunkowości
1.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
1.3. Analiza finansowa Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA za okres 2000–2009
1.3.1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA
1.3.2. Bilans
1.3.3. Rachunek zysków i strat
1.3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
1.4. Analiza wskaźnikowa na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA
1.4.1. Analiza płynności
1.4.2. Analiza zadłużenia (struktury kapitału)
1.4.3. Analiza aktywności (sprawności działania)
1.4.4. Analiza rentowności
1.4.5. Analiza wskaźników rynkowych
1.5. Strategiczny model zysku
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Rozdział 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki – Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar

2.1. Struktura kapitału
2.2. Problematyka struktury kapitału w teorii
2.2.1. Teoria substytucji (teoria MM)
2.2.2. Teoria porządku dziobania
2.2.3. Teoria problemów pełnomocnictwa
2.2.4. Teoria H. DeAngelo i L. DeAngelo
2.3. Struktura a koszt kapitału
2.3.1. Koszt kapitału
2.3.2. Koszt kapitału własnego
2.3.3. Koszt kapitału obcego
2.4. Analiza przypadku. Koszt kapitału własnego Grupy CIECH SA
Podsumowanie
Bibliografia

Część II. Finansowanie własne

Rozdział 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital – Joanna Brzeg

3.1. Private equity a venture capital – ujęcie definicyjne
3.1.1. Venture capital – kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju spółki
3.1.2. Private equity – kapitał wysokiego ryzyka
3.2. Kapitał wysokiego ryzyka na świecie i w Polsce
3.2.1. Sektor kapitału wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych
3.2.2. Sektor kapitału wysokiego ryzyka w Europie
3.2.3. Podział inwestycji ze względu na etap rozwoju spółki
3.2.4. Rynek funduszy wysokiego ryzyka w Polsce na tle Europy
3.3. Perspektywy rozwoju venture capital w Polsce
3.4. Proces inwestycji kapitału wysokiego ryzyka – od utworzenia funduszu do jego zamknięcia
3.4.1. Źródła kapitału wysokiego ryzyka
3.4.2. Utworzenie funduszu
3.4.3. Metody pozyskiwania projektów inwestycyjnych przez fundusze
3.4.4. Ocena projektów inwestycyjnych
3.4.5. Analiza due diligence
3.4.6. Wycena wartości spółki
3.4.7. Opracowanie szczegółów transakcji. Umowa inwestycyjna
3.4.8. Udział funduszu w zarządzaniu spółką
3.4.9. Wyjście z inwestycji
3.4.10. Zamknięcie funduszu
3.5. Kapitał wysokiego ryzyka jako źródło finansowania inwestycji w Polsce – analiza przypadku
3.5.1. MCI Management SA – informacje o funduszu
3.5.2. Bankier.pl SA
3.5.3. Inwestycja MCI Management SA w Bankier.pl SA
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji – Magdalena Mikołajek-Gocejna

4.1. Znaczenie giełdowego rynku akcji w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw
4.1.1. Miejsce publicznego rynku akcji w strukturze rynku papierów wartościowych
4.1.2. Giełdowy rynek akcji jako miejsce pozyskiwania kapitału
4.2. Emisja akcji na rynku papierów wartościowych
4.2.1. Motywy i cele wejścia spółek na rynek akcji
4.2.2. Przygotowanie do oferty publicznej
4.2.3. Uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału spółki w drodze oferty publicznej
4.2.4. Przygotowanie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego
4.2.5. Oferta publiczna akcji
4.3. Pierwsza oferta publiczna a kryzys finansowy
4.4. Nowy Rynek – New Connect
4.5. Korzyści i koszty publicznej emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku giełdowym
4.5.1. Korzyści publicznej emisji akcji i poziom ich realizacji
4.5.2. Koszty i obawy publicznej emisji akcji i ich zasadność
4.6. Pierwsza oferta publiczna (IPO) Spółki HTL-STREFA
4.6.1. Historia i profil Spółki
4.6.2. Strategia badawczo-rozwojowa i zamierzenia inwestycyjne firmy jako przesłanki wzrostu zapotrzebowania na kapitał
4.6.3. Przygotowanie i przeprowadzenie IPO HTL-STREFA
4.6.4. Pierwsze notowanie akcji HTL-STREFA
Podsumowanie – kluczowe czynniki sukcesu IPO
Bibliografia

Rozdział 5. Emisja akcji uprzywilejowanych – Dorota Podedworna-Tarnowska

5.1. Istota i znaczenie akcji uprzywilejowanych
5.2. Klauzule stosowane w akcjach uprzywilejowanych
5.3. Porównanie akcji uprzywilejowanych do akcji zwykłych i obligacji
5.4. Rodzaje akcji uprzywilejowanych
5.5. Zdolność wypłaty dywidendy od akcji uprzywilejowanej
5.6. Wybrane aspekty wyceny akcji uprzywilejowanych
5.7. Akcje uprzywilejowane w warunkach polskich
5.8. Eurofaktor SA – analiza przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

Część III. Finansowanie obce

Rozdział 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych – Bartłomiej Cegłowski

6.1. Fundusze pożyczkowe w Polsce
6.2. Praktyczne aspekty korzystania z usług funduszy pożyczkowych
6.2.1. Fundusz Mikro sp. z o.o.
6.2.2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
6.3. Fundusze pożyczkowe a inne źródła finansowania
6.4. Kredyty obrotowe jako alternatywa funduszy pożyczkowych
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Rozdział 7. Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym – Andrzej Michalczewski

7.1. Kredyt – definicja
7.2. Parametry kredytu
7.3. Koszt kredytu
7.4. Ryzyko stopy procentowej
7.4.1. Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
7.4.2. Strategie zabezpieczające – przykłady
7.5. Ryzyko kursu walutowego
7.6. Umowa kredytowa
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Rozdział 8. Leasing – Robert Sasin

8.1. Cechy charakterystyczne i formy leasingu
8.2. Leasing w polskim prawie
8.2.1. Rodzaje leasingu w przepisach podatkowych
8.2.2. Rodzaje leasingu w przepisach o rachunkowości
8.2.3. Prawo cywilne
8.3. Rozwój leasingu w Polsce
8.4. Efektywność leasingu na tle kredytu inwestycyjnego i zakupu za gotówkę – analiza przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych – Sławomir Antkiewicz

9.1. Istota obligacji korporacyjnych
9.2. Regulacje prawne w zakresie finansowania przedsiębiorstw obligacjami
9.3. Procedura emisji obligacji korporacyjnych
9.4. Uczestnicy rynku obligacji korporacyjnych
9.5. Rozwój polskiego rynku pierwotnego obligacji korporacyjnych
9.6. Przyczyny niedorozwoju polskiego rynku obligacji korporacyjnych
9.6.1. Rynek pierwotny
9.6.2. Rynek wtórny
9.7. Emisje obligacji korporacyjnych przez polskie podmioty – analiza przypadków
9.7.1. Pierwsza emisja obligacji korporacyjnych w Polsce – Optimus SA
9.7.2. Pierwsza publiczna emisja klasycznych obligacji korporacyjnych – Centrum Leasingu i Finansów CLIF SA
9.7.3. Niepubliczna emisja zamiennych obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA
9.7.4. Publiczna emisja zamiennych obligacji korporacyjnych Zakładu Elektro-Metalurgicznego EMA Blachownia SA
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami – Dorota Podedworna-Tarnowska

10.1. Pojęcie i przedmiot faktoringu
10.2. Podmioty w transakcji faktoringowej
10.3. Funkcje faktoringu
10.4. Adresaci faktoringu
10.5. Główne rodzaje faktoringu
10.6. Korzyści faktoringu
10.7. Koszty faktoringu – przykład kalkulacji
10.8. Rynek usług faktoringowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Rozdział 11. Cash pooling jako narzędzie zarządzania płynnością w grupach kapitałowych – Małgorzata Kwapień

11.1. Definicja cash poolingu
11.2. Rodzaje cash poolingu
11.2.1. Cash pooling wirtualny
11.2.2. Cash pooling realny
11.2.3. Porównanie cash poolingu wirtualnego i realnego oraz wybór rozwiązania dla grupy kapitałowej
11.3. Aspekty podatkowe związane z wykorzystaniem systemu cash poolingu na gruncie polskiego prawa
11.3.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
11.3.2. Podatek od towarów i usług
11.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
11.3.4. Ceny transferowe
11.4. Oferta banków w Polsce
11.5. Analizy przypadków
11.5.1. Cash pooling wirtualny – analiza przypadku w polskiej grupie kapitałowej
11.5.2. Cash pooling rzeczywisty – wybór rozwiązania oraz proces wdrożenia na przykładzie grupy międzynarodowej
Podsumowanie
Bibliografia

Część IV. Szczególne narzędzia finansowania

Rozdział 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych – Michał Pielasa

12.1. Pojęcie sekurytyzacji
12.2. Powstanie oraz rozwój rynków sekurytyzacji
12.3. Teoretyczne przesłanki sekurytyzacji aktywów niebankowych
12.4. Mechanizm sekurytyzacji
12.5. Analizy wybranych transakcji sekurytyzacji
12.5.1. Sekurytyzacja należności handlowych
12.5.2. Sekurytyzacja należności Telecom Italia SpA
12.5.3. Sekurytyzacja należności Pharmag SA
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine) – Marcin Sulima

13.1. Definicja oraz instrumenty pełniące funkcje mezzanine
13.2. Możliwości zastosowania mezzanine oraz rynek mezzanine
13.3. Korzyści dla podmiotów stosujących mezzanine
13.4. Analiza przypadku inwestycji mezzanine (Solaris Bus & Coach SA)
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 14. Wykupy menedżerskie i lewarowane – specyfika finansowania – Karolina Szmit

14.1. Podstawowe pojęcia i definicje
14.2. Przebieg transakcji
14.2.1. Inicjowanie
14.2.2. Przygotowanie
14.2.3. Negocjacje
14.2.4. Przeprowadzenie transakcji
14.3. Źródła finansowania transakcji
14.3.1. Kapitał własny
14.3.2. Dług
14.3.3. Finansowanie mezzanine
14.4. Aspekty prawne
14.5. Rynek wykupów w Polsce
14.6. Analiza przypadku – wykup lewarowany DGS SA
14.6.1. Okoliczności wykupu
14.6.2. Przebieg transakcji
14.6.3. Tworzenie wartości
14.6.4. Wyjście z inwestycji
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Streszczenie

Słowniczek

Notki biograficzne autorów

książka Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studia przypadków.

Szczegóły publikacji

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studia przypadków.

  • Redaktor: M.Panfil
  • Wydawca: Difin, Warszawa
  • Rok: 2008
  • Strony:  1-479
  • Strona www: Difin

Marek napisał

  • Wprowadzenie
  • Rozdział 1: Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN ORLEN
  • Podsumowanie

Nagrody i wyróżnienia

  • Nominacje do nagrody Beta 2008 w kategorii Zarządzanie finansami
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.