Biegły wyceny przedsiębiorstw to nie zawsze biegły rewident i biegły sądowy

W polskiej praktyce gospodarczej występuje wiele nieporozumień związanych z profesją dotyczącą wyceny przedsiębiorstw czy szacowaniem wartości niematerialnych i prawnych.

Niektórzy zakładają, że to biegły rewident wycenia przedsiębiorstwa skoro zna się na sprawozdawczości finansowej i przeprowadza rewizję finansową (audyt finansowy) śródrocznych czy rocznych sprawozdań finansowych. Inni, z kolei, utrzymują, że to jedynie biegły sądowy zna się na wycenie przedsiębiorstw skoro znajduje się na liście biegłych np. w jakimś sądzie okręgowym.

Jesteśmy w Polsce na drodze do profesjonalizacji zawodu biegłego wyceny przedsiębiorstwa. Taką nazwę profesji promuję i tak się przedstawiam potencjalnym Klientom, oferując swoje usługi wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. W Polsce funkcjonuje Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, którego jestem członkiem.

Biegły rewident

Z drugiej strony, biegły rewident, uprawiający ten zawód, często nie może, zgodnie ze swoim kodeksem, przygotować wyceny spółki, której sprawozdania finansowe bada. Dlaczego? Byłby to konflikt interesów. Jednakże biegły rewident np. w spółkach audytorskich weryfikuje (nierzadko z pomocą biegłych wyceny przedsiębiorstw) szacunki wartości godziwej w raportach z wyceny przygotowanych przez innego biegłego wyceny przedsiębiorstwa.

Biegły sądowy

Natomiast, na funkcję biegłego sądowego w zakresie wyceny przedsiębiorstw jest zwykle powoływana przez Prezesa Sądu (np. Sąd Okręgowy, Wydział Gospodarczy) osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Kadencja trwa 4 lata. Biegły sądowy przygotowuje opinie w zakresie wyceny przedsiębiorstwa, oszacowania wartości odszkodowania z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego, etc. na konkretne żądanie Sądu.