Wykaz opublikowanych prac naukowych

Opracowania zwarte recenzowane

Wszystkie recenzowane opracowania zwarte

 1. Wycena a cena akcji, w: Wycena spółek z WIG30. Specyfika, metody, przykłady, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2014, s. 27-41 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Waldemar Rogowski, prof. nadzw. SGH.
 2. Due diligence i wycena spółki w transakcjach fuzji i przejęć, w: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, red. J.Korpus, PWE, Warszawa 2014, s. 131-169 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Stefania Jurek-Stępień.
 3. Państwowe fundusze inwestycyjne. Wnioski dla Polski, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W.Tarczyński, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 347-368 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr Justyna Witkowska, prof. zw. dr hab. Adam Kopiński, dr hab. Dariusz Zarzecki prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Analiza porównawcza New Connect i innych europejskich rynków alternatywnego obrotu akcjami, w: System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, red. M.Kalinowski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, tom 27, Gdańsk 2013, s. 69-86 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. nadzw. UMK w Toruniu, prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Marek Dylewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr Grigorios Gikas, dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Petr Mrkyvka, dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Wykorzystanie opcji rzeczywistych do wyceny przedsiębiorstwa, w: Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2013, s. 205-227 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz.
 6. Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny nabycia wg MSSF3, w: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D.Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 689; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 727-743 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Mirosław Hamrol prof. nadzw. UE w Poznaniu, dr hab. Henryk Sobolewski prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. inż Tadeusz Dudycz, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej, prof. zw. dr hab. Jan Jeżak, dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa, w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2011, s. 19–41 (udział własny: 50%), recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.Tłumaczenie (wersja angielska) 7a. History, Standards and Techniques of Enterprise Valuation, in: Business Valuation. A Basic Approach, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warsaw 2012, p. 11–33 (udział własny: 50%), recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.Tłumaczenie (wersja chińska) 7b. 第一章企业估值的历史准则和技, in: 商值——商业价值评估的理论与方法, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Anhui People’s Publishing House, Hefei 2013, pp. 2-20 (udział własny: 50%), recenzent: dr hab. Irena Lichniak prof. nadzw. SGH.
 8. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2011, s. 293-322, (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.Tłumaczenie (wersja angielska): 8a. Company Valuation with the Discounted Cash Flow Method (DCF), in: Business Valuation. A Basic Approach, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warsaw 2012, pp. 139-158, (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGHTłumaczenie (wersja chińska): 8b. 使用贴现现金流法的公司估, in: 商值——商业价值评估的理论与方法, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Anhui People’s Publishing House, Hefei 2013, s. 110-128, (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH
 9. Wycena relacji z klientami w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w: Handel Wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, red. B.Dobiegała-Korona, T.Doligalski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011, nr 360007, s. 16-27 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Małgorzata Bambol, prof. nadzw. SGH.
 10. Wartość końcowa a wartość przedsiębiorstwa w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycena KGHM Polska Miedź SA w raportach analitycznych domów maklerskich z okresu 14.02.2008-12.01.2011, w: Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. Dariusz Zarzecki, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 599-613 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. inż Tadeusz Dudycz, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej, prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UE w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, prof. zw. dr hab. Jerzy Różański, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 11. W poszukiwaniu wartości aktywów niematerialnych banków notowanych na GPW w Warszawie w okresie 2006-2009, w: Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, red. R.Wierzba, M.Czerwińska, K.Śledzik, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/3, Gdańsk 2010, s. 66-81 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz.
 12. Poszukiwanie wartości aktywów niematerialnych w spółkach WIG19 w okresie 2006 – 30.06.2009, w: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D.Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 586, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 25, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 463-475 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. zw. dr hab. inż Wiktor Krawczyk, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 13. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A.Szablewski, Difin, Warszawa 2010, s. 261-290 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH, prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz.
 14. Finansowanie wczesnych faz rozwoju firmy innowacyjnej z wykorzystaniem kapitału wysokiego ryzyka (business angels, venture capital), w: Komercjalizacja badań naukowych. Wybrane zagadnienia, red. K.Szaflarski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010, s. 71-93 (udział własny: 100%), recenzent: doc. dr Jacek Pyka.
 15. Wpływ funduszy private equity na wartość polskich spółek portfelowych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników, red. A.Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 79-103 (udział własny: 100%), recenzent: prof dr hab. inż. Jan Brzóska.
 16. Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w Polsce. Propozycje zmian, w: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E.Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 258-273 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Matczewski.
 17. Błędy i kontrowersje dotyczące wycen przedsiębiorstw państwowych. Analiza porównawcza wybranych raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, w: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. Dariusz Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, 161-171 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UE w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 18. Wyceny przedsiębiorstw w polskich realiach, w: Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, Warszawa 2009, s. 9-29 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH.
 19. Wycena własności intelektualnych (IP) jako części aktywów niematerialnych, w: Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, red. M.Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 307-361 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Anna Francik, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 20. Globalizacja inwestycji venture capital, w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A.Szablewski, Difin, Warszawa 2009 s. 168-196 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Danuta Dziawgo, prof. nadzw. UMK w Toruniu, prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak.Tłumaczenie (wersja angielska) 20a. Globalization of venture capital, in: Cash Flows in Global Economy, ed. A.Szablewski, Oficyna Wolters Kluwer business, Warsaw 2009, p. 121-136 (udział własny: 100%). Recenzent: dr hab. Danuta Dziawgo, prof. nadzw. UMK w Toruniu.
 21. Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami, w: Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, Warszawa 2009, s. 187-198 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH.
 22. Brand Valuation, in: Value Creation in the Era of Service Economy, eds. A.Herman, A.Szablewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, pp. 139-149 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. Jerzy Bieliński.Tłumaczenie (wersja chińska) 22a. 品牌估价 in: 服务经济时代的公司价值创造, eds. A.Herman, A.Szablewski, Enterprise Management Publishing House, Beijing 2009, s. 131-144 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. Jerzy Bieliński.
 23. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem mezzanine, w: Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 515, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 13, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 223-237 (udział własny: 100%), red. T.Wiśniewski, recenzenci: prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska.
 24. Venture capital jako źródło podnoszenia wartości spółki, w: Value Based Management – narzędzia, koncepcje, red. A.Szablewski, B.Bartoszewicz, K.Pniewski, Poltext, Warszawa 2008, s. 289-315 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Danuta Dziawgo, prof. nadzw. UMK w Toruniu, prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński.
 25. Inwestycje venture capital/private equity w Chinach, w: Chiny w globalnym świecie, red. W.Pomykało, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2008, (udział własny: 100%).
 26. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. Marek Panfil, Difin, Warszawa 2008 (wydanie 2 – 2011), s. 17-56 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH.
 27. Wykupy menedżerskie i lewarowane (MBO, LBO) jako narzędzie tworzenia wartości spółki, w: Value Based Management – narzędzia, koncepcje, red. A.Szablewski, B.Bartoszewicz, K.Pniewski, Poltext, Warszawa 2008, s. 317-337 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Danuta Dziawgo, prof. nadzw. UMK w Toruniu, prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński.
 28. Inwestycje Private Equity w Europie i w Polsce, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J.Bieliński, M.Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 37–46 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba.
 29. Wykupy menedżerskie (MBO, LBO) w Europie i w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D.Zarzecki, Zeszyty naukowe nr 455. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 435-447 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UE w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 30. Fundusze private equity w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W.Tarczyński, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 305-320 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr Justyna Witkowska, dr Maria Gazińska, dr hab. Marek Gruszczyński, prof. nadzw. SGH, dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Marek Walesiak.
 31. Wprowadzenie do wyceny spółek, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M.Panfil; A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 27-56 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński, dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 32. Wycena spółki przez fundusze wysokiego ryzyka, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M.Panfil; A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 387-410 (udział własny: 100% ), recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński, dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 33. Metody wyceny spółki przez fundusze private equity, w: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006, s. 213-227 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej, prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UE w Poznaniu, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 34. Budowanie konkurencyjności i wartości spółek portfelowych przez fundusze wysokiego ryzyka w Polsce, w: Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, red. K.Kuciński, SGH, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 2006, s. 239-252 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. nadzw. SGH.
 35. Wykupy menedżerskie na świecie i w Polsce, w: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. L.Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 470-484 (udział własny: 100%), recenzent: prof. zw. dr hab. Jerzy Bieliński.
 36. Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, s. 1-281 (udział własny: 100%), recenzenci: dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. nadzw. SGH, dr hab. Jan K.Solarz, prof. nadzw. Akademii Finansów.
 37. Zwrot z inwestycji funduszy private equity w USA i w Europie, w: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, red. D.Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński / Uniwersytet Północnej Malezji, Szczecin 2005, s. 359-369 (udział własny: 100%), recenzenci: prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, dr hab. Henryk Sobolewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, prof. Nur Adiana Hiau Abdullah, prof. Nor Hayati Ahmad, prof. Yusnidah Ibrahim.
 38. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J.Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 47-57 (udział własny: 100%).
 39. Project Finance in Excel, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014/2015, s. 1-141 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Waldemar Rogowski, prof. nadzw. SGH, książka złożona do druku.

Artykuły naukowe recenzowane

Wszystkie recenzowane artykuły naukowe (wg dat publikacji)

 1. Wykupy menedżerskie, w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, KNoP, SGH, Warszawa 2007, 3/ 2007 (4).
 2. Management Buy Outs, in: Journal of Business Administration, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009, no. 1.

Działalność popularyzatorska (wybrana)

Działalność popularyzatorska (wybrane pozycje)

 1. Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa, w: Magazyn kadry zarządzającej CEO, Warszawa, czerwiec 2008.
 2. Rekordowy czas wykupów lewarowanych, w: Magazyn kadry zarządzającej CEO, Warszawa, grudzień 2008.
 3. Inwestycje venture capital/private equity w Chinach, w: Magazyn kadry zarządzającej CEO, Warszawa, marzec 2007.
 4. Venture capital i private equity w Chinach. Doganiając najbogatszych, w: Nasz Rynek Kapitałowy, Kraków 2007, s. 68-71.
 5. Wykupy menedżerskie (MBO) i lewarowane (LBO), w: Magazyn kadry zarządzającej CEO, Warszawa, luty 2006.
 6. Fundusze kreują wartość, Magazyn kadry zarządzającej, w: Magazyn kadry zarządzającej CEO, Warszawa, kwiecień 2006.
 7. Pierwsza oferta publiczna spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, red. M.Panfil, Wydawnictwo Forum Sp z o.o., Poznań czerwiec 2006.
 8. Praktyka oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, w: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, red. M.Panfil, Wydawnictwo Forum Sp z o.o, Poznań wrzesień 2006.
 9. Zarządzanie należnościami w MŚP – poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2005, 143 strony.
 10. Strategie wzrostu wartości spółek portfelowych przez fundusze wysokiego ryzyka (venture capital), w: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, red. M.Panfil, Wydawnictwo Forum Sp z o.o., Poznań maj 2005.
 11. Praktyka wycen przedsiębiorstwa, w: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum Sp z o.o., Poznań październik 2005.
 12. Gdzie szukać informacji o dłużnikach?, w: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum Sp z o.o., Poznań maj 2005
 13. Wycena wartości marki, w: Magazyn kadry zarządzającej CEO, Warszawa, listopad 2006
 14. Biznesplan stacji paliw płynnych – przygotowany na zamówienie UNIDO w 2005 r. http://www.unido.pl/Panfil/panfil3.htm

Redakcja i współredakcja opracowań naukowych

Redakcja i współredakcja opracowań naukowych:

 1.  Wycena spółek z WIG30. Specyfika. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2014, s. 1-925, recenzent: dr hab. Waldemar Rogowski, prof. nadzw. SGH.
 2.  Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2013, s. 1-437, recenzent: prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz.
 3.  Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2011, s. 1-686, recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.
  Tłumaczenie (wersja angielska) – wybrane dwanaście rozdziałów z wersji polskiej 46a. Business Valuation. A Basic Approach, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warsaw 2012, pp. 1-298, recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.
  Tłumaczenie z angielskiego (wersja chińska) plus jeden nowy rozdział 46b. 商值——商业价值评估的理论与方法, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Anhui People’s Publishing House, Hefei 2013, s. 1-273, recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.
 4. Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, Warszawa 2009, s. 1-208, recenzent: dr hab. Andrzej Fierla , prof. nadzw
 5. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M.Panfil, Difin, Warszawa 2011 (wydanie 1 – 2008), s. 1-479 (udział własny: 100%), recenzent: dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH
 6. Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M.Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 1-682, recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński, dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Recenzje naukowe recenzowane

Wszystkie recenzowane recenzje naukowe

 1. Recenzja książki: Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G.Łukasik, Difin, Warszawa 2013, w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa, 2014, nr 1/2014 (30).
 2. Recenzja książki: Rynek dłużnych papierów wartościowych. Instrumenty i innowacje, obligacji i innych papierów dłużnych, S.Antkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, w: Bank i Kredyt, Warszawa 2007 nr 11-12/2007.

Ekspertyzy i raporty

 1. Ekspertyza pt. „Pomiar wartości aktywów ludzkich z punktu widzenia wartości całego przedsiębiorstwa” w ramach Projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” (razem z dr hab. W.Rogowskim, prof. nadzw. SGH) kwiecień 2013 r. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. Projekt był realizowany w partnerstwie:
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (lider projektu) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (partner) Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, s. 1-67, (udział własny: 50%) materiał niepublikowany.
 2. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów ASTER ZAK Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy:D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S.Sterczewski), 20.04.2011, s. 99, udział własny: 30 %.
 3. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego „Autozak” Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy: D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S. Sterczewski), 20.04.2011, s. 118, udział własny: 30 %.
 4. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów „Chemzak” Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy:D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S.Sterczewski), 20.04.2011, s. 108, udział własny: 30 %
 5. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów CTL Chemkol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy:D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S.Sterczewski), 20.04.2011, s. 115, udział własny: 30 %.
 6. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów Hotel Centralny Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy:D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S.Sterczewski), 20.04.2011, s. 99. udział własny 30 %.
 7. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów Hotelu „Azoty” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (autorzy: D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S.Sterczewski), 04.2011, s. 94, udział własny: 30 %.
 8. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów Zakładu Remontowego „Rekom” Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy: D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S.Sterczewski), 20.04.2011, s. 93, udział własny: 30 %.
 9. Oszacowanie wartości rynkowej udziałów ZAK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (autorzy: D.Ciesielska-Maciągowska, M.Panfil, A.Szablewski, S. Sterczewski), 20.04.2011, s. 147, udział własny: 30 %.
 10. Recenzja raportu pod nazwą „Ewaluacja ex-post Programu PL.01.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP)”. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2006
01
Autor / współautor książek
0
Autor / współautor artykułów biznesowych
0
Promotor prac magisterskich
0
Liczba słuchaczy na wykładach i szkoleniach