Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna wartość przedsiębiorstwa, przez którą rozumiemy jego zdolność do generowania wolnej gotówki. Akcent jest zatem położony na przyszłość, a nie na przeszłość oraz na realne przychody, a nie zysk księgowy.

Celem książki jest prezentacja teorii, modeli i metod wyceny w powiązaniu z praktyką wyceny spółek kapitałowych. Rozważania rozpoczynają się od szczegółowego przedstawienia różnych ujęć i rodzajów kategorii wartości − od historyczno-filozoficznych po ekonomiczne.

Historia i współczesność skłania do konkluzji, iż wycena jest zarówno teorią (jako jedna z wyjściowych i najważniejszych części Value Based Management), jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających. Trzeba jednak mieć pełną świadomość, że zastosowanie nawet najlepszych teorii, metod i narzędzi nie musi (zwłaszcza w krótkim okresie) odzwierciedlać godziwej wartości rynkowej danych aktywów.

Spis treści

Wstęp

1. Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa – Marek Panfil, Andrzej Szablewski

1.1. Filozoficzny, socjologiczny i ekonomiczny kontekst kategorii wartości
1.2. Rozwój technik wyceny przedsiębiorstwa w XX w. i pierwszej dekadzie XXI w.
1.3. Standardy wartości przedsiębiorstwa
1.4. Generatory i prawidłowości budowy wartości przedsiębiorstwa
1.5. Podejścia stosowane w wycenie przedsiębiorstwa
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

2. Wycena przedsiębiorstwa na podstawie bilansu według MSR/MSSF – Małgorzata Krysik

2.1. Spółki giełdowe jako podmioty zobowiązane do stosowania MSR/MSSF
2.2. Standaryzacja zasad rachunkowości (MSR/MSSF)
2.3. Wymogi dotyczące elementów sprawozdań  finansowych spółek giełdowych
2.4. Zasady prezentacji aktywów i pasywów spółki
2.5. Koncepcje wyceny bilansowej w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych
2.5.1. Wycena po początkowym ujęciu oparta na zasadzie kosztu historycznego
2.5.2. Wycena po początkowym ujęciu oparta na wartości godziwej
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

3. Kalkulacja kosztu kapitału – Marcin Pęksyk

3.1. Sens ekonomiczny i zastosowanie kosztu kapitału w wycenie aktywów
3.1.1. Sens ekonomiczny kosztu kapitału
3.1.2. Podstawowe pojęcia
3.1.3. Średni ważony koszt kapitału a mikroekonomiczna perspektywa przedsiębiorstwa
3.1.4. Stopa dyskontowa, stopa kapitalizacji i oczekiwany wzrost
3.2. Podstawowe modele kalkulacji kosztu kapitału własnego
3.2.1. Model zdyskontowanych dywidend
3.2.2. Składany koszt kapitału
3.2.3. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
3.3. Podstawowe modele kalkulacji kosztu kapitału obcego
3.3.1. Metoda zwrotu do momentu wykupu
3.3.2. Wybrane problemy związane z wyznaczaniem kosztu kapitału obcego
3.3.3. Wyznaczanie kosztu kapitału na rynkach wschodzących lub turbulentnych
3.4. Wyznaczanie średniego ważonego kosztu kapitału – analiza przykładu
3.4.1. Wybór spółek porównywalnych
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

4. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa – Urszula Malinowska

4.1. Istota analizy fundamentalnej i jej znaczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
4.2. Analiza fundamentalna versus analiza techniczna
4.3. Etapy analizy fundamentalnej
4.3.1. Procedura przeprowadzania analizy fundamentalnej
4.3.2. Analiza otoczenia firmy
4.3.3. Analiza wewnętrzna spółki
4.3.4. Zasady i metody szacowania wewnętrznej wartości akcji
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

5. Wycena przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych – Jarosław Kwit

5.1. Zachowania rynków kapitałowych
5.1.1. Teorie zachowań rynku w aspekcie podejmowania decyzji inwestycyjnych
5.1.2. Problem mutacji rynku
5.2. Analiza dyskonta w wycenie rynkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000–2009
5.2.1. Metodyka badawcza i dobór próby
5.2.2. Wyniki badań
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

6. Wycena oczekiwań inwestorów – Magdalena Mikołajek-Gocejna

6.1. Sygnały i zakłócenia a oczekiwania inwestorów
6.2. Znaczenie oczekiwań inwestorów – wyniki badań
6.3. Włączenie oczekiwań inwestorów do pomiaru wartości
6.4. Strategiczna implikacja oczekiwań inwestorów
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

7. Wycena ryzyka przedsiębiorstwa – Jan Krzysztof Solarz

7.1. Ewolucja roli zarządzania ryzykiem w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
7.1.1. Value at Risk
7.1.2. Audyt zarządzania ryzykiem
7.1.3. Corporate governance
7.1.4. Enterprise Risk Management
7.2. Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa
7.3. Jakość zarządzania ryzykiem i jej wpływ na wycenę przedsiębiorstwa
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

8. Wpływ ryzyka rynkowego na wycenę KGHM Polska Miedź SA – Jarosław Romanowski, Radosław Załoziński

8.1. Krótka charakterystyka KGHM Polska Miedź SA
8.2. Zarządzanie ryzykiem finansowym w praktyce
8.2.1. Pomiar ryzyka finansowego
8.2.2. Cele i motywy zarządzania ryzykiem rynkowym
8.2.3. Wpływ zarządzania ryzykiem rynkowym na przedsiębiorstwa
8.3. Hedging w kontekście zysków i strat
8.3.1. Zarządzanie ryzykiem rynkowym a sprzedaż aktywów w okresie niskich cen
8.3.2. Odpowiedzialność społeczna
8.4. Wpływ warunków rynkowych na wycenę KGHM
8.4.1. Dyskonto w wycenie akcji KGHM
8.4.2. Sposoby kreowania wartości w przedsiębiorstwie
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

9. Wpływ zmian na rynku ropy naftowej na wycenę przedsiębiorstw – przykład Exxon Mobil – Wojciech Potocki

9.1. Wpływ zmian na rynku ropy naftowej na wyniki finansowe i wycenę rynkową przedsiębiorstw petrochemicznych
9.2. Wpływ czynników makroekonomicznych na wyniki finansowe i wartość przedsiębiorstwa na przykładzie Exxon Mobil Corporation
9.3. Charakterystyka statystyczna ceny ropy naftowej
9.4. Dwa wymiary niestabilności na rynku ropy naftowej
9.5. Perspektywy percepcji zachowania się ceny ropy naftowej
9.5.1. Teoria Hotellinga
9.5.2. Model niestrukturalny Pindycka
9.5.3. Długoterminowe prognozowanie cen ropy naftowej
9.5.4. Krótkoterminowe prognozowanie ceny ropy naftowej
9.6. Propozycja prognozy ceny ropy naftowej i zysku operacyjnego Exxon Mobil
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

10. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw w gospodarce nietrwałości – Elżbieta Mączyńska

10.1. Postindustrialna gospodarka nietrwałości
10.2. Ekonomia i wycena „na zakręcie”
10.3. Globalny wymiar wyceny
10.4. Globalne dysfunkcje informacyjne
10.5. Wycena przedsiębiorstw a nieruchomości w Polsce – niespójności metodologiczne i regulacyjne
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

11. Wycena banku – Monika Marcinkowska

11.1. Specyfika banku – cele i zasady działania
11.2. Źródła i generatory wartości banku
11.3. Metody wyceny banku
11.3.1. Podejścia majątkowe
11.3.2. Podejścia mnożnikowe (rynkowe)
11.3.3. Podejścia dochodowe
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

12. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Marek Panfil

12.1. Istota metody DCF
12.2. Proces wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF
12.2.1. Analiza finansowa i strategiczna wycenianego przedsiębiorstwa
12.2.2. Prognoza przyszłych wolnych przepływów pieniężnych
12.2.3. Prognoza stopy dyskontowej
12.2.4. Dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych i wartości końcowej
12.2.5. Interpretacja wyników wyceny
12.3. Ograniczenia metody DCF
12.4. Wycena Grupy Jutrzenka Holding SA
12.4.1. Charakterystyka Spółki
12.4.2. Akcjonariat podmiotu dominującego Jutrzenka Holding SA
12.4.3. Rynek i konkurencja
12.4.4. Główne czynniki ryzyka
12.4.5. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, wartości dochodowej kapitałów własnych i wartości 1 akcji Jutrzenka Holding metodą DCF
12.4.6. Wycena Jutrzenka Holding metodą porównawczą
12.4.7. Poszukiwanie ostatecznej wartości 1 akcji Jutrzenka Holding SA
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

13. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend – Andrzej Szablewski

13.1. Zwrot gotówki do właścicieli: zyski kapitałowe, dywidendy i wykup akcji własnych
13.2. Możliwość prognozowania przyszłych dywidend
13.3. Modele zdyskontowanych dywidend (Dividend Discount Model)
13.3.1. Założenia
13.3.2. Podstawowy model wyceny
13.3.3. Model stałych dywidend
13.3.4. Model stałego tempa wzrostu dywidendy
13.3.5. Fazowy wzrost dywidendy: dwu- i trójfazowe modele
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

14. Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanej wartości bieżącej (APV) – Andrzej Fierla

14.1. Geneza metody APV
14.2. Klasyczna forma metody APV
14.3. Koncepcja rozwiniętej metody APV
14.4. Problemy związane z wykorzystaniem metody APV
14.5. Przykład wyceny spółki klasyczną formą metody APV
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

15. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA) – Andrzej Cwynar

15.1. Istota i przesłanki stosowania zysku ekonomicznego
15.2. Kompatybilność zysku ekonomicznego z NPV (z DCF)
15.3. Badania empiryczne nad zyskiem ekonomicznym
15.4. Zysk ekonomiczny w wycenie – ujęcie koncepcyjne
15.5. Zysk ekonomiczny w wycenie – kwestie techniczne
15.6. Zysk ekonomiczny w wycenie – przykład
15.7. Wycena metodą DEP i metodą DCF – podobieństwa i różnice
15.8. Kontrowersje wokół sprawności informacyjnej i motywacyjnej zysku ekonomicznego
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

16. Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą – Rafał Tuzimek

16.1. Wstęp
16.2. Wartość przedsiębiorstwa a wartość kapitału własnego
16.3. Mnożniki
16.3.1. Mnożniki Equity Value
16.3.2. Mnożniki Enterprise Value
16.4. Wskaźniki oparte na danych historycznych a wskaźniki oparte na danych prognostycznych
16.5. Metoda spółek porównywalnych a metoda transakcji porównywalnych
16.6. Kalkulacja wartości – wycena
16.7. Korekty
16.8. Premie i dyskonta
16.9. Aktywa pozaoperacyjne
16.10. Wycena spółki a kurs giełdowy akcji
16.11. Słabości metody rynkowej
16.12. Przykład wyceny mnożnikowej
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

17. Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych – Zbigniew Krysiak

17.1. Wartość dodana modelu opcji rzeczywistych
17.2. Zmienność determinanty wartości przedsiębiorstwa
17.3. Algorytm wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
17.4. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Mieszko SA
17.5. Wpływ cyklu koniunkturalnego na wycenę przedsiębiorstwa
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

18. Wycena przedsiębiorstwa w transakcjach fuzji i przejęć – Andrzej Staniszewski, Przemysław Błogowski

18.1. Rynek M&A w latach 2005–2009 i w dwóch kwartałach 2010 r. na świecie oraz w Europie Środkowo-Wschodniej
18.2. Wzrost wartości przedsiębiorstw przez transakcje M&A
18.3. Efektywność transakcji M&A – wyniki badań
18.3.1. Kreowanie synergii – mity i fakty
18.3.2. Premia za kontrolę – zasady ustalania ceny
18.4. Wyniki badań transakcji M&A
18.5. Wycena spółki na potrzeby transakcji M&A
18.6. Przyczyny niepowodzeń transakcji M&A
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

19. Wycena spółki w procesie IPO – Dorota Podedworna-Tarnowska

19.1. Kapitałowe i niekapitałowe znaczenie upublicznienia spółek
19.1.1. Procedura upublicznienia a etapy wyceny spółki
19.1.2. Przesłanie inwestycyjne warunkiem skuteczności strategii giełdowego debiutu
19.1.3. Czynniki warunkujące trafność wyceny spółki w procesie IPO
19.2. Dyskonto i efekt niedowartościowania debiutujących spółek
19.3. Analiza niedowartościowania spółek debiutujących na GPW w Warszawie w latach 2005–III kwartał 2010
19.4. Studium przypadku
19.4.1. Infovide Matrix SA – niedowartościowany debiut
19.4.2. K2 Internet SA – przewartościowany debiut
19.4.3. Gino Rossi SA trafiona wycena
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

20. Wycena zasobów niematerialnych – Monika Marcinkowska

20.1. Zasoby niematerialne i ich wpływ na wartość przedsiębiorstw
20.2. Zasoby niematerialne i aktywa niematerialne
20.3. Wycena łącznych zasobów niematerialnych – kapitału intelektualnego
20.4. Wycena pojedynczych zasobów niematerialnych
20.4.1. Podejście kosztowe
20.4.2. Podejście rynkowe
20.4.3. Podejście dochodowe
20.4.4. Podejście opcyjne (wycena opcji rzeczywistych)
20.5. Wycena aktywów niematerialnych na potrzeby sprawozdawczości finansowej
20.5.1. Regulacje MSR
20.5.2. Polskie regulacje rachunkowości
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

21. Wycena klienta – Barbara Dobiegała-Korona

21.1. Przesłanki wyceny klienta
21.2. Wycena klienta w wycenie rynkowej przedsiębiorstwa
21.3. Wymiana wartości jako podstawa wyceny klientów
21.4. Metody szacowania wartości klienta
21.4.1. Wycena oparta na danych historycznych
21.4.2. Wycena oparta na danych prognozowanych – życiowa wartość klienta
21.4.3. Węższe podejście do pomiaru wartości klienta metodą CLV
21.4.4. Rozwinięte podejście do wyceny klienta
21.5. Praktyczne wykorzystanie wyceny klienta
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

22. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF z wykorzystaniem rachunku rentowności klientów – Krzysztof Rybarczyk

22.1. Perspektywa klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem
22.2. Rachunek rentowności klientów
22.3. Rachunek kosztów działań
22.4. Wartość przedsiębiorstwa jako przyszłe przepływy pieniężne od klientów
22.5. Przykład wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF z wykorzystaniem rachunku rentowności klientów
22.5.1. Opis działalności przedsiębiorstwa
22.5.2. Rachunek kosztów klienta
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

23. Wycena kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – Tomasz Rostkowski

23.1. Kompetencje pracowników w tworzeniu kompetencji kluczowych przedsiębiorstwa
23.1.1. Kompetencje zawodowe pracowników
23.1.2. Kompetencje kluczowe przedsiębiorstwa
23.1.3. Kompetencje kluczowe przedsiębiorstwa a kompetencje zawodowe pracowników
23.1.4. Kompetencje decyzyjne pracowników a etap życia przedsiębiorstwa
23.2. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa
23.2.1. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a wartość kompetencji pracowników
23.3. Metody szacowania wartości pracowników
23.3.1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
23.3.2. Metoda kosztów historycznych
23.3.3. Metoda odtworzeniowa
23.3.4. Wartość kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – wybrane wskaźniki
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

24. Wycena klubu piłkarskiego na przykładzie Juventus Turyn – Michał Głodowski

24.1. Biznes a gospodarka
24.2. Elementy biznesu piłkarskiego
24.2.1. „Wielka piątka” Europy
24.2.2. Ekstraklasa w Polsce
24.3. Wpływ piłki nożnej na rozwój gospodarczy
24.4. Kluby piłkarskie na giełdach papierów wartościowych
24.4.1. Analiza trendu w ujęciu historycznym – przykład ligi angielskiej (Premiership)
24.4.2. Kapitalizacja wybranych klubów piłkarskich na giełdach papierów wartościowych
24.4.3. STOXX Europe Football Index
24.5. Metody wyceny klubu piłkarskiego
24.5.1. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa
24.5.2. Zdolność generowania gotówki przez klub piłkarski
24.5.3. Wycena klubu piłkarskiego – przykład Juventus Turyn
24.6. EURO 2012 a rozwój polskiej gospodarki
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

Zakończenie
Wykaz najważniejszych wzorów
Bibliografia
Indeks rzeczowy
O Autorach

Wycena przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki książka z finansów

Szczegóły publikacji

Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki.

 • Redaktorzy: M.Panfil i A.Szablewski
 • Wydawca: Poltext, Warszawa
 • Rok: 2011
 • Strony:  1-686
 • Strona www: Poltext

Marek napisał

 • Wprowadzenie i wnioski
 • Rozdział 1: Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstw
 • Rozdział 12: Wycena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 • Lista wzorów

Nagrody i wyróżnienia

 • Grand Prix i nagroda Targów Wydawnictw Ekonomicznych jako najlepsza publikacja
  w kategorii Finanse i Bankowość (2011),
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej (2011)
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.