Książka prezentuje kompleksowe podejście do wyceny przedsiębiorstw, w tym szczegółowy opis różnych praktycznych metod wyceny. Autorzy przedstawiają ten temat z różnych punktów widzenia, a mianowicie klienta, inwestora i rynku kapitałowego.

Część I opisuje klienta: kapitał klienta, wartość klienta i wpływ relacji klienta na wycenę przedsiębiorstwa i zwrot z inwestycji. Ponadto, autorzy badają kwestie związane z kapitałem intelektualnym, szacowaniem wartości niematerialnych i prawnych, w tym marki.

Część II przedstawia teoretyczne i praktyczne podejście do wyceny spółek z punktu widzenia inwestorów. Autorzy wyjaśniają metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA), zdyskontowanych dywidend (DDM) oraz metodę opcji realnych, a także metodę porównawczą. Oceny projektów inwestycyjnych i metody wyceny stosowane przez fundusze private equity są także opisane w praktyczny sposób, podobnie jak ryzyko bankructwa i istotne znaczenie ratingów kredytowych.

Część III przybliża perspektywę rynku kapitałowego i ujawnia rosnący wpływ poszczególnych inwestorów na rynek oraz coraz większą zależność od nowych technologii w budowaniu i rozwijaniu relacji inwestorskich.

Spis treści

Przedmowa
Wstęp

Część I: Perspektywa klienta

1. Wprowadzenie do wyceny spółek – Marek Panfil

1.1. Definicja wartości przedsiębiorstwa
1.2. Przedmiot wyceny
1.3. Komu służą wyceny wartości przedsiębiorstwa?
1.4. Przyczyny zainteresowania wycenami polskich spółek
1.5. Klasyfikacja metod wyceny
1.5.1. Metody majątkowe
1.5.2. Metody dochodowe
1.5.3. Metody mieszane
1.5.4. Metody porównawcze
1.5.5. Metody dotyczące pomiaru kreowania wartości
1.5.6. Metody oparte na opcji
1.6. Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia
1.7. Praktyka wycen w procesie transformacji gospodarki polskiej

2. Kapitał klienta – Andrzej Szablewski

2.1. Klient – najcenniejsze aktywo przedsiębiorstwa
2.1.1. Klient w architekturze globalnej gospodarki
2.1.2. Klient określa biznes
2.1.3. Wartości postrzegane przez klienta
2.1.4. Łańcuch konsumpcji
2.2. Perspektywa klienta
2.3. Szacowanie kapitału klienta
2.3.1. Model kapitału klienta
2.3.2. Ilościowe ujęcie kapitału klienta 69
2.3.3. Szacowanie kapitału klienta
2.4. Rentowność marketingu a wartość dla akcjonariuszy
2.4.1. Marża netto marketingu
2.4.2. Rentowność marketingu a wyniki finansowe
2.4.3. Kapitał klienta a kursy akcji
2.5. Ukierunkowanie firmy na klienta

3. Wartość klienta – Barbara Dobiegała-Korona

3.1. Dochodzenie do pomiaru wartości klienta
3.2. Podejścia do pomiaru wartości klienta
3.3. Potrzeba kompleksowego podejścia do wartości klientów

4. Wartość relacji z klientami – Tymoteusz Doligalski

4.1. Metoda badawcza
4.2. Założenia
4.2.1. Retencja klientów
4.2.2. Migracja klientów
4.2.3. Ceny nabycia i koszty wytworzenia produktów
4.2.4. Alokacja zasobów
4.2.5. Wynik na sprzedaży
4.2.6. Efektywność wydatków na retencję i migrację klientów
4.3. Wyniki
4.3.1. Scenariusz zerowy: brak inwestycji w retencję i migrację klientów
4.3.2. Scenariusz bazowy
4.3.3. Scenariusz wartości najmniejszej
4.3.4. Scenariusz wzrostu korzyści skali
4.3.5. Scenariusz wzrostu jednostkowych kosztów wytworzenia produktu
4.3.6. Scenariusz wzrostu stopy dyskontowej
4.3.7. Scenariusz wzrostu efektywności wydatków na migrację klientów
4.3.8. Scenariusz wzrostu retencji klientów
4.4. Strategiczne wybory wynikające z modelu

5. Rentowność klienta – Krzysztof Rybarczyk

5.1. Informacja o kosztach i rentowności klientów
5.2. Wykorzystanie rachunku kosztów w kalkulacji marży na kliencie

6. Kapitał informacyjny – Jerzy Surma

6.1. Rola kapitału informacyjnego w aktywach niematerialnych
6.2. Kapitał informacyjny
6.2.1. Klasyfikacja technologii informatycznych
6.2.2. Zależność wartości firmy od nowych technologii informatycznych
6.2.3. Wdrożenie systemu informatycznego jako projekt inwestycyjny
6.3. Zarządzanie zmianą i rola kapitału ludzkiego

7. Kapitał intelektualny – Grzegorz Urbanek

7.1. Motywy pomiaru
7.2. Sposoby pomiaru
7.3. Metody wyceny
7.3.1. Wycena globalna kapitału intelektualnego
7.3.2. Wycena pojedynczych aktywów niematerialnych

8. Informacja a wartość – Agnieszka Tokaj-Krzewska

8.1. Pojęcie informacji
8.2. Informacja jako zasób niematerialny przedsiębiorstwa
8.2.1. Wartość informacji
8.2.2. Szacowanie wartości informacji
8.3. Systemy ochrony informacji
8.3.1. Aspekt prawny
8.3.2. Aspekt organizacyjny
8.3.3. Aspekt technologiczny

9. Wartości niematerialne i prawne – Andrzej Podszywałow

9.1. Kontekst wyceny
9.2. Identyfikacja kluczowych wartości niematerialnych i prawnych
9.2.1. Studium przypadku
9.2.2. Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
9.3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
9.3.1. Sposoby podejścia do wyceny
9.3.2. Podejście kosztowe
9.3.3. Podejście rynkowe
9.3.4. Podejście dochodowe
9.4. Analiza przypadków
9.4.1. Wycena know-how na datę wsteczną
9.5. Wycena dodatkowych klauzul projektowanego kontraktu

10. Wartość marki – Grzegorz Urbanek

10.1. Marka jako element kapitału intelektualnego firmy
10.2. Pojęcie marki i kapitału marki
10.3. Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa
10.4. Dlaczego warto wyceniać markę?
10.5. Metody wyceny marki
10.5.1. Metody kosztowe
10.5.2. Metody rynkowe
10.5.3. Metody dochodowe

Część II: Perspektywa inwestora

11. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA – Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar

11.1. Dlaczego wycena dochodowa?
11.2. Założenia metody DCF
11.3. Model wyceny oparty na dyskontowanych EVA
11.4. Kalkulacja stopy dyskonta
11.5. Przykład wyceny metodami DCF i EVA

12. Metoda zdyskontowanych dywidend – Andrzej Szablewski

12.1. Czym jest dywidenda?
12.2. Dywidendy i wykup akcji a zyski i przepływy pieniężne
12.2.1. Dywidendy i wykup akcji
12.2.2. Dywidendy a zyski i przepływy pieniężne
12.2.3. Całkowita stopa zwrotu i stopa dochodu z odkupienia netto
12.3. Prognozowanie przyszłych dywidend
12.4. Założenia do różnych modeli zdyskontowanych dywidend
12.4.1. Podstawowy model wyceny
12.4.2. Model stałych dywidend
12.4.3. Model stałego wzrostu dywidendy
12.4.4. Modele fazowego wzrostu dywidendy
12.5. Wycena według dwu- i trzymianowych modeli zdyskontowanych dywidend
12.5.1. Wycena według dwumianowego modelu zdyskontowanych dywidend
12.5.2. Wycena wg trójmianowego modelu zdyskontowanych dywidend
12.6. Polityka dywidendy z punktu widzenia wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE)

13. Metoda porównawcza – Mateusz Melich, Rafał Tuzimek

13.1. Wartość przedsiębiorstwa a wartość kapitału
13.2. Mnożniki
13.3. Kalkulacja wartości – wycena
13.3.1. Korekty
13.3.2. Aktywa pozaoperacyjne
13.3.3. Wycena spółki a kurs giełdowy akcji
13.3.4. Słabości metody rynkowej
13.3.5. Przykład wyceny rynkowej – wycena przedsiębiorstwa budowlanego

14. Metoda opcji rzeczowych – Mikołaj Pindelski

14.1. Krótka historia
14.2. Rys teoretyczny
14.3. Formuła wyceny
14.4. Metoda opcji realnych
14.5. Metody scenariuszowe. Symulacje
14.6. Wykorzystanie metod scenariuszowych w wycenie spółek
14.7. Metoda Schwartza-Moona

15. Wycena przedsięwzięć inwestycyjnych – Waldemar Rogowski

15.1. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
15.2. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
15.2.1. Metody oceny
15.2.2. Charakterystyka metody NPV
15.3. Szacowanie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego według różnych formuł metody NPV na przykładzie firmy Waldi

16. Wycena spółki przez fundusze wysokiego ryzyka – Marek Panfil

16.1. Kapitał wysokiego ryzyka
16.1.1. Definicje
16.1.2. Rozwój inwestycji kapitału wysokiego ryzyka
16.2. Istota inwestycji kapitału wysokiego ryzyka
16.2.1. Fazy rozwoju spółki z zasileniem kapitału wysokiego ryzyka
16.2.2. Wycena ” inwestycją i po inwestycji
16.3. Wycena spółki metodą Venture Capital
16.3.1. Wycena inwestycji venture capital w jednej rundzie finansowania
16.4. Wycena inwestycji venture capital w kilku rundach finansowania spółki
16.5. Wycena spółki metodą venture capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek
16.6. Ujednolicone zasady wyceny inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w skali międzynarodowej

17. Wycena a ryzyko – Zbigniew Krysiak

17.1. Cel, zakres i tezy
17.2. Wpływ ryzyka na kształtowanie wartości firmy i kosztu kapitału
17.3. Degradacja wartości jako wyznacznik ryzyka firmy
17.4. Niewypłacalność jako determinanta źródeł wartości i ryzyka firmy
17.5. Wycena firmy w warunkach braku rozkładu wartości
17.6. Szacowanie wartości i ryzyka firmy w metodzie Monte Carlo
17.7. Szacowanie wartości i ryzyka firmy w modelu opcyjnym

18. Ryzyko bankructwa – Elżbieta Mączyńska

18.1. Efekt domina
18.2. Bankructwo – problem niedostatecznie zdiagnozowany
18.3. Paradoks sukcesu
18.4. Narzędzia identyfikacji zagrożeń
18.5. Modele wczesnego ostrzegania. Wyniki badań prowadzonych w INE PAN

19. Credit-rating a wycena – Danuta Dziawgo

19.1. Istota credit-ratingu
19.1.1. Definicja i skale credit-ratingu
19.1.2. Rentowność a credit-rating
19.1.3. Znaczenie credit-ratingu na rynku
19.2. Wykorzystanie credit-ratingu przez podmioty gospodarcze
19.2.1. Obszary wykorzystania 456
19.2.2. Bierne i czynne wykorzystywanie credit-ratingu
19.2.3. Bezpośredni i pośredni wpływ credit-ratingu na wycenę i wartość firmy
19.3. Relacja: państwo a rezydent
19.4. Skutki zmiany poziomu credit-ratingu
19.5. Credit-rating a zarządzanie finansami w Polsce

Część III
Perspektywa rynku kapitałowego

20. Efektywność rynku kapitałowego – Aleksander Gabryś

20.1. Koncepcja błądzenia losowego (random walk)
20.2. Hipoteza rynku efektywnego (efficient market hypothesis – EMH)
20.3. Formy hipotezy efektywnego rynku (EMH)
20.4. Weryfikacja EMH
20.4.1. Weryfikacje słabej formy efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
20.4.2. Weryfikacja średniej formy efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
20.4.3. Test silnej formy efektywności
20.5. Implikacje EMH dla uczestników rynku kapitałowego
20.5.1. Znaczenie teorii efektywności informacyjnej rynku kapitałowego dla inwestorów
20.5.2. Znaczenie teorii efektywności informacyjnej rynku kapitałowego dla finansów przedsiębiorstwa
20.6. Anomalie w rozkładzie stóp zwrotu
20.6.1. Anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na świecie
20.6.2. Anomalie o innym charakterze
20.6.3. Anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

21. Rynki kapitałowe w ujęciu fraktalnym – Aleksander Gabryś

21.1. Czym są fraktale?
21.1.1. Historia geometrii fraktalnej
21.1.2. Wymiar fraktalny (wymiar Hausdorfa)
21.2. Zastosowanie fraktali na rynkach kapitałowych
21.2.1. Hipoteza rynku fraktalnego (fractal market hypothesis, FMH)
21.2.2. Miary nieregularności
21.3. Zastosowanie teorii fraktalnej do modelowania rynku

22. Wycena spółki przez rynki kapitałowe – Jarosław Kwit

22.1. Zachowania rynków kapitałowych
22.2. Psychologiczne aspekty wyceny wartości spółki
22.2.1. Finanse behawioralne
22.2.2. Analiza psychologiczna
22.3. Prognozowanie wyceny rynkowej spółki
22.3.1. Analiza fundamentalna
22.3.2. Analiza techniczna
22.3.3. Zalety i słabości obydwu typów analiz
22.4. Wycena rynkowa spółek debiutujących na GPW w Warszawie w latach 2000-2004
22.4.1. Metodyka badawcza
22.4.2. Dobór próby badawczej
22.4.3. Wyniki badań

23. Inwestorzy indywidualni a wartość spółki – Danuta Dziawgo

23.1. Klasyfikacja indywidualnych inwestorów
23.2. Znaczenie inwestycji indywidualnych w gospodarce
23.3. świat globalnego akcjonariatu
23.4. Indywidualni inwestorzy na GPW w Warszawie
23.5. Zarządzanie strukturą akcjonariuszy
23.6. Programy lojalnościowe
23.7. Kluby inwestycyjne
23.8. Prawa inwestora i ochrona tych praw
23.8.1. Prawa inwestora
23.8.2. Ochrona praw
23.8.3. Zasady dobrych praktyk
23.9. Organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów
23.9.1. Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów
23.9.2. The World Federation of Investors
23.9.3. Euroshareholders
23.9.4. Działalność stowarzyszeń indywidualnych inwestorów na rzecz podniesienia odpowiedzialności społecznej spółek

24. Nowe technologie w relacjach inwestorskich – Małgorzata Remisiewicz

24.1. Informacje niefinansowe a wartość rynkowa spółki
24.2. Relacje inwestorskie – narzędzie podnoszenia wartości firmy
24.2.1. Chaos informacyjny
24.2.2. Rosnące wymagania inwestorów instytucjonalnych
24.2.3. Przekazywanie otoczeniu informacji niefinansowych
24.2.4. Kształtowanie polityki informacyjnej
24.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w relacjach inwestorskich
24.3.1. Regres tradycyjnych form komunikowania się z inwestorami i otoczeniem
24.3.2. Najlepsze praktyki internetowych relacji inwestorskich
24.4. Internetowe relacje internetowe w polskich spółkach giełdowych
24.4.1. Badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
24.4.2. Badania przeprowadzone przez Partners for Financial Stability Program
24.4.3. IRI polskich spółek (badania własne)

25. Raportowanie wartości spółki dla inwestorów – Monika Marcinkowska

25.1. (R)ewolucja w sprawozdawczości przedsiębiorstw
25.2. Czym jest wartość? Jak o niej informować?
25.3. Pożądana zawartość raportu rocznego
25.4. Informowanie o tworzeniu wartości – wybrane przykłady
25.4.1. Misja i strategia
25.4.2. Czynniki tworzące wartość
25.5. Problemy do przezwyciężenia
Summaries
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Informacje o Autorach

Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora publikacja książkowa

Szczegóły publikacji

Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora

  • Redaktorzy: M.Panfil i A.Szablewski
  • Wydawca: Poltext, Warszawa
  • Rok: 2006
  • Strony:  1-682

Marek napisał

  • Wprowadzenie i podsumowanie
  • Rozdział 1: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw
  • Rozdział 16: Wycena przedsiębiorstw przez fundusze private equity

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda zespołowa pierwszego stopnia Rektora SGH w Warszawie (2013)
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.