Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych osób (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień). Książka jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Książka omawia następujące zagadnienia:

 • makroekonomiczne uwarunkowania wyceny – cykliczność rozwoju gospodarczego na świecie i w Polsce oraz megatrendy w gospodarce światowej;
 • uwzględnianie ryzyka kraju w wycenie przedsiębiorstwa;
 • wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę spółek petrochemicznych;
 • analizę psychologiczną inwestorów giełdowych oraz analizę fundamentalną i techniczną spółki giełdowej;
 • wykorzystanie opcji realnych w wycenie przedsiębiorstwa i projektów inwestycyjnych;
 • specyfikę i metody wyceny projektów geologiczno-górniczych na przykładzie KGHM Polska Miedź SA;
 • wycenę przedsiębiorstwa i jego aktywów niematerialnych w specyficznych sytuacjach, takich jak procesy sądowe czy alokacja ceny nabycia;
 • Fairness Opinion jako niezależną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej dotyczącą finansowych warunków transakcji;
 • powiązanie relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej z wyceną spółek giełdowych.

Spis treści

Wstęp

1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce – Alfred Bieć, Maria Drozdowicz-Bieć

1.1. Cykliczność rozwoju gospodarczego – istota zjawiska
1.1.1. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarek
1.1.2. Pojęcie cyklu koniunktury i jego rodzaje
1.1.3. Fakty empiryczne cykli koniunktury
1.2. Innowacyjność a cykl i wzrost gospodarczy
1.2.1. Długookresowa prognoza wzrostu PKB z uwzględnieniem wpływu cyklu Kondratiewa
1.2.2. Stopień innowacyjności kraju a wzrost gospodarczy
1.3. Cykl koniunktury a giełdy papierów wartościowych
1.3.1. Prawdy i mity na temat giełdy
1.3.2. Giełdowe bąble i nagłe załamania
1.4. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury
1.4.1. W poszukiwaniu narzędzi prognozowania krótkookresowego
1.4.2. Dobór składowych wielokomponentowych wskaźników wyprzedzających
1.4.3. Przykłady i cechy wskaźników wyprzedzających
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

2. Megatrendy w gospodarce światowej – Andrzej Szablewski

2.1. Megatrendy – jak je rozumieć?
2.1.1. Z przeszłości w przyszłość
2.1.2. Czas Azji
2.2. Zmiany demograficzne i masowa urbanizacja
2.3. Prognozy ekonomiczne
2.4. Przepływy kapitału
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

3. Psychologia wyceny spółki na rynku kapitałowym – Magdalena Mikołajek-Gocejna

3.1. Racjonalność inwestorów i jej ograniczenia w procesie wyceny
3.2. Behawioralne modele rynków kapitałowych
3.3. Wpływ motywacyjnych i poznawczych skłonności inwestorów na wycenę spółki na rynku kapitałowym
3.4. Emocje inwestorów a wycena
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

4. Analiza fundamentalna i techniczna spółki publicznej – Jarosław Kwit

4.1. Analiza fundamentalna
4.1.1. Analiza makroekonomiczna
4.1.2. Analiza sektorowa
4.1.3. Analiza sytuacyjna
4.1.4. Analiza finansowa
4.1.5. Ocena końcowa
4.2. Analiza techniczna
4.3. Mocne i słabe strony analizy fundamentalnej
4.4. Mocne i słabe strony analizy technicznej
4.5. Kiedy stosować analizę fundamentalną i techniczną
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

5. Uwzględnianie ryzyka kraju w szacowaniu wartości przedsiębiorstw – Marcin Pęksyk

5.1. Teoria i praktyka uwzględniania ryzyka kraju w szacowaniu wartości przedsiębiorstw
5.1.1. Ryzyko a niepewność
5.1.2. Teoria równoważności podejść
5.1.3. Ryzyko kraju jako element ryzyka specyficznego
5.1.4. Analiza przypadku (EVpFCF vs EVRADR)
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

6. Wpływ ceny ropy na gospodarkę i na wartość przedsiębiorstw petrochemicznych – Wojciech Potocki

6.1. Wpływ zmian ceny ropy naftowej na gospodarkę
6.1.1. Mechanizm i kanały rozprzestrzeniania się szoku naftowego
6.1.2. Wpływ ceny ropy na PKB
6.1.3. Reakcje banków centralnych na wzrost cen i inflacji
6.1.4. Wpływ ceny ropy na bilans handlu zagranicznego
6.2. Cena ropy naftowej w wyrażeniu złotowym i paliw w Polsce
6.3. Wpływ zmian na rynku ropy naftowej na wyniki finansowe i wycenę rynkową przedsiębiorstw petrochemicznych
6.4. Wpływ czynników makroekonomicznych na wyniki finansowe i wartość przedsiębiorstwa Exxon Mobil Corporation
6.5. Uwagi do wyceny przedsiębiorstwa petrochemicznego
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

7. Wykorzystanie opcji rzeczywistych do wyceny przedsiębiorstwa – Marek Panfil

7.1. Pojęcie opcji na rynku finansowym
7.1.1. Profile zysków dla nabywcy opcji
7.1.2. Premia opcyjna i czynniki ją kształtujące
7.1.3. Modele wyceny opcji na rynku finansowym
7.2. Istota opcji rzeczywistych
7.2.1. Zasadność użycia opcji rzeczywistych
7.2.2. Rodzaje opcji rzeczywistych
7.2.3. Generatory wartości opcji rzeczywistych
7.3. Etapy wyceny z wykorzystaniem opcji rzeczywistych
7.3.1. Analiza jakościowa projektu inwestycyjnego
7.3.2. Analiza ilościowa projektu inwestycyjnego
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

8. Współczesne metody wyceny projektów górniczych – Radosław Załoziński, Maciej Koński, Łukasz Wojtkowiak

8.1. Rozwój metod oceny opłacalności i wyceny projektów górniczych
8.1.1. Dyskontowanie czynników ryzyka
8.1.2. Statyczność
8.1.3. Elastyczność decyzyjna kadry zarządczej
8.2. Wycena metodą opcji rzeczywistych na przykładzie raportów technicznych NI 43-101
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

9. Metody wyceny aktywów geologiczno-górniczych (KGHM Polska Miedź SA) – Herbert Wirth

9.1. Przegląd metod i ich dobór w zależności od faz rozwoju projektu
9.1.1. Cykl życia projektu
9.1.2. Fazy rozwoju projektu
9.2. Podejście i metody wyceny projektów
9.3. Przykłady projektów nabytych przez KGHM Polska Miedź SA
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

10. Wycena spółek w postępowaniach sądowych – Zbigniew Jusis, Witold Rzewuski

10.1. Geneza i praktyka rozwiązywania sporów na tle wartości przedsiębiorstw
10.2. Rola biegłego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
10.2.1. Postępowanie przed sądem powszechnym i arbitrażowym
10.2.2. Etyka eksperta w zakresie wyceny w postępowaniach sądowych
10.3. Wycena spółek w sporach dotyczących transakcji M&A
10.3.1. Potencjalne płaszczyzny sporu i ich wpływ na wycenę
10.3.2. Możliwe podejście do analiz w przypadku sporów M&A
10.3.3. Informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy przez eksperta
10.3.4. Inne sytuacje sporne
10.3.5. Przegląd wyceny dokonanej przez biegłego lub eksperta drugiej strony
1.4. Praktyczne aspekty sporządzania opinii w zakresie wycen
10.4.1. Przebieg procesu i pozyskiwanie informacji
10.4.2. Forma opinii biegłego w sądach powszechnych
10.4.3. Forma opinii eksperta w sądach arbitrażowych
10.4.4. Metody wyceny – wady i zalety różnych metod w kontekście sporów sądowych
10.4.5. Opodatkowanie odszkodowania
10.4.6. Dobre praktyki i często spotykane błędy
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

11. Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb PPA – Małgorzata Stambrowska, Konrad Michalak

11.1. Alokacja ceny nabycia
11.1.1. Definicja
11.1.2. Prawne ramy stosowania alokacji cen nabycia
11.1.3. Przebieg procesu alokacji ceny nabycia
11.1.4. Identyfikacja aktywów i zobowiązań
11.2. Metody wyceny aktywów niematerialnych
11.2.1. Podejście kosztowe
11.2.2. Podejście rynkowe
11.2.3. Podejście dochodowe
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

12. Fairness Opinion jako narzędzie ładu korporacyjnego – Tomasz Wiśniewski, Marcin Łągiewka

12.1. Wartość a cena
12.2. Czym jest, a czym nie jest Fairness Opinion
12.3. Znaczenie Fairness Opinion na rynkach zagranicznych
12.4. Fairness Opinion na rynku polskim
12.4.1. Podstawy formalnoprawne Fairness Opinion w Polsce
12.4.2. Analiza wezwań na akcje w kontekście Fairness Opinion
12.4.3. Studium przypadku
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

13. Rola relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej w procesie wyceny spółki na rynku kapitałowym – Paulina Roszkowska

13.1. Strategiczne relacje inwestorskie w procesie wyceny
13.1.1. Rola relacji inwestorskich w świecie rynków kapitałowych
13.1.2. Uprawianie strategicznych relacji inwestorskich
13.1.3. Relacje z sell-side
13.1.4. Relacje z buy-side
13.1.5. Relacje inwestorskie w spółkach GPW
13.2. Komunikacja korporacyjna w procesie wyceny
13.2.1. Raporty bieżące i okresowe
13.2.2. Nieformalna komunikacja korporacyjna
13.2.3. Aspekty pozafinansowe – raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
13.2.4. Komunikacja korporacyjna – krytyczna ocena
13.3. Indeksy giełdowe i co z nich wynika – WIG20, WIGdiv, RESPECT
13.3.1. Analiza indeksów WIG20, WIGdiv oraz RESPECT
13.3.2. Indeksy a wycena spółki na rynku kapitałowym
Wnioski
Pytania kontrolne
Polecana literatura

Zakończenie – ku przyszłości

Bibliografia

Indeks rzeczowy

O Autorach

książka dylematy wyceny przedsiębiorstwa

Szczegóły publikacji

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

 • Redaktorzy: M.Panfil, A.Szablewski
 • Wydawca: Difin, Warszawa
 • Rok: 2014
 • Strony:  1-473
 • Strona www: Poltext

Marek napisał

 • Wprowadzenie
 • Rozdział 7: Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie przedsiębiorstw
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.